Algemen voorwaarden

Algemene voorwaarden van Uit & Thuis Evenementen, gevestigd te Amterdam.

Bij Uit & Thuis Evenementen kunt u er altijd vanuit gaan dat wij alleen gebruik maken van dagverse producten en onze uiterste zorg en aandacht zullen geven bij de voorbereiding en uitvoering van uw opdracht.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.
1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Uit & Thuis Evenementen, gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Uit & Thuis Evenementen. 1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Uit & Thuis Evenementen opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen. 1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de voorwaarden. 1d Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 1e Op overeenkomsten aangegaan door Uit & Thuis Evenementen zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten .
2a Alle aanbiedingen van Uit & Thuis Evenementen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. 2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens Uit & Thuis Evenementen van een opdracht, dan wel zodra Uit & Thuis Evenementen is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen.
3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Uit & Thuis Evenementen gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. 3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. 3c Het aantal gasten dat twee dagen voor de uitvoering van het evenement bij ons bekend is, geldt als minimum aantal voor de eindfactuur. 3d Bij een eventuele uitloop van ontvangst zullen er meerkosten worden doorberekend. 3e Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

Artikel 4: Annuleringen.
Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de derde werkdag (maandag-vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Uit & Thuis Evenementen alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van Uit & Thuis Evenementen op vergoeding van winstderving en overige schade.

Artikel 5: Termijnen van levering.
5a Hoewel Uit & Thuis Evenementen zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Uit & Thuis Evenementen de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 6: Reclame
6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Uit & Thuis Evenementen te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake. Indien de reclame naar het oordeel van Uit & Thuis Evenementen juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Uit & Thuis Evenementen is niet tot verdere schadevergoeding verplicht. 6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting. 

Artikel 7: Betaling
7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Uit & Thuis Evenementen . 7b Uit & Thuis Evenementen is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom. 7c Opdrachtgever is gehouden facturen van Uit & Thuis Evenementen te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 7d Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het evenement dient de opdrachtgever 50% van het geofreerde bedrag te voldoen aan Uit & Thuis Evenementen .

Artikel 8: Verplichtingen van een huurder
8a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Uit & Thuis Evenementen . 8b De klant aanvaardt alle risicos die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9a Uit & Thuis Evenementen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van: - overmacht, zoals hierna nader is omschreven; - daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld; - ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde; - handelingen of nalatigheid van Uit & Thuis Evenementen , haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld. 9b Uit & Thuis Evenementen is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d. 9c Uit & Thuis Evenementen is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. 9d Uit & Thuis Evenementen is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Uit & Thuis Evenementen onder zich heeft.

Artikel 10: Ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Uit & Thuis Evenementen gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Uit & Thuis Evenementen het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Uit & Thuis Evenementen , zonder dat Uit & Thuis Evenementen tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Uit & Thuis Evenementen ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden
11a Uit & Thuis Evenementen is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Uit & Thuis Evenementen aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Uit & Thuis Evenementen met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 12: Diensten op locatie.
12a Ingeval Uit & Thuis Evenementen diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is - om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen. 12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 20a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening. 12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en  aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften. 12d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Uit & Thuis Evenementen te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 13: Overmacht
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto's, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Uit & Thuis Evenementen .

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Uit & Thuis Evenementen en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Amstelveen.